1 20 ก.ย. 2560  แจ้ง กศน.อ.เมืองสระบุรี ,เฉลิมพระเกียรติ,และหนองโดน เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรตรวจกระดาษคำตอบวัดผ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 20 ก.ย. 2560  การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 60  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 20 ก.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี งบประมาณ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 20 ก.ย. 2560  มอบหนังสือบริจารตามโครงการ Book Voyage ประจำปี 2559-2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
5 19 ก.ย. 2560   ประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล(e-Statement)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
6 19 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด แจ้งอ.หนองแคเรื่องการของบประมาณงบเงินอุดหนุน รายหัวขั้น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 18 ก.ย. 2560  การส่งเสริมให้ปี 2561 เป็น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
8 18 ก.ย. 2560  โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการและการแสดง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
9 18 ก.ย. 2560  แนวนโยบายในการขับเคลื่อนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 18 ก.ย. 2560  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน. จากการประชุมผู้บริหารฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 16 ก.ย. 2560  ด่วน การขอกันเงินงบประมาณ งบอุดหนุน คาจัดการเรียนการสอน ปี พ.ศ. 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 15 ก.ย. 2560  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 15 ก.ย. 2560  ขอส่งประกาศการเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินข้าราชการฯครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 14 ก.ย. 2560  แนวปฏิบัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทาน ให้รัฐบาลและประชาชนยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 14 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด การนิทเศติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 14 ก.ย. 2560  แจ้งการปิดระบบ E-Budget        รับ
17 11 ก.ย. 2560  ขอส่งคำสั่งมอบอำนาจ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 11 ก.ย. 2560  การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 11 ก.ย. 2560  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมบุุคลากรทางการลูกเสือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 11 ก.ย. 2560  การรับต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียนรายวิชาเลือกเสรีฯ 1/1290  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 11 ก.ย. 2560  วาระการประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 วันที่ 13 ก.ย.2560        รับ
22 08 ก.ย. 2560  ขอเชิญประชุมประจำเดือนกันยายน วันพุธที่ 13 กันยายน 60 เวลา 9.00 น.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 07 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด การทำสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 07 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด เรื่องการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 07 ก.ย. 2560   ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.หนองแค เรื่องขอเชิญร่วมพิธีฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 07 ก.ย. 2560   ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.เสาไห้ เรื่องขอเชิญร่วมพิธีฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 07 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.เมือง เฉลิมฯ,บ้านหมอ,แก่งคอย,วังม่วง,วิหารแดง,เสาไห้ เรื่องขอเชิญร่วมพิธีฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 07 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.เสาไห้ และ หนองแค เรื่องขอเชิญร่วมพิธีฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 06 ก.ย. 2560   ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.หนองแค เรื่องขอความอนุเคราะห์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 06 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.วังม่วง เรื่องขอความอนุเคราะห์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 06 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.วิหารแดง เรื่องขอความอนุเคราะห์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
32 06 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.หนองแซง เรื่องขอความอนุเคราะห์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
33 06 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด การจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
34 06 ก.ย. 2560  แจ้ง อ.เสาไห้ เรื่อง โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดสระบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
35 06 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง วิหารแดง,หนองแค,หนองแซง,และวังม่วง เรื่องขอความอนุเคราะห์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
36 01 ก.ย. 2560  การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 ( 1 ตค.6  กลุ่มอำนวยการ      รับ
37 01 ก.ย. 2560  บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
38 01 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
39 01 ก.ย. 2560  การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
40 01 ก.ย. 2560  การจัดตั้งกลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
41 01 ก.ย. 2560  ขอความร่วมมือรายงานผลการการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
42 01 ก.ย. 2560  แข้ง กศน.อ.หนองแค โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
43 30 ส.ค. 2560  ขอเชิญประชุม วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
44 29 ส.ค. 2560  ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 60  กลุ่มอำนวยการ      รับ
45 29 ส.ค. 2560  ขอความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
46 29 ส.ค. 2560  โครงการขยายฐานผู้รับประโยชน์ในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาวะฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
47 29 ส.ค. 2560  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "บทบาทมหาวิทยาลัยไทยฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 29 ส.ค. 2560  แจ้ง กศน.อ.เมือง เรื่องให้ข้าราชการครูฯปฏิบัติหน้าที่เวรยามเดือนกันยายน 60  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 29 ส.ค. 2560  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
50 29 ส.ค. 2560  แจ้งผลการคัดเลือกบุคคากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
51 29 ส.ค. 2560   ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.วังม่วง เรื่อง ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมห้องสมุดประชาชนฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
52 29 ส.ค. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อหนองแซง เรื่อง ขอความร่วมมือจัดสอบปลายภาคเรียนนักศึกษาสถาบันทางไกลฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
53 29 ส.ค. 2560   ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.บ้านหมอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถาม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
54 29 ส.ค. 2560   ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.เสาไห้ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถาม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
55 29 ส.ค. 2560   ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.แก่งคอย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถาม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
56 28 ส.ค. 2560   ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.เสาไห้ เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
57 28 ส.ค. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.หนองแค เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
58 28 ส.ค. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.เมือง เชิญประชุมคณะทำงานฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
59 24 ส.ค. 2560  แจ้งส่งคำสั่งและร่างกำหนดการพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกมารี"ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
60 24 ส.ค. 2560  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
61 24 ส.ค. 2560  แจ้ง กศน.อ.หนองแค เรื่องขอความอนุุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
62 24 ส.ค. 2560  แจ้ง กศน.อ.บ้านหมอ เรื่องการอนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
63 24 ส.ค. 2560   แจ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง การเข้ารับการฝึกงานตามสภาพจริงภาคสนาม และการนำเสนอผลงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
64 24 ส.ค. 2560   แจ้ง อ.มวกเหล็ก เรื่อง การเข้ารับการฝึกงานตามสภาพจริงภาคสนาม และการนำเสนอผลงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
65 24 ส.ค. 2560   แจ้ง อ.แก่งคอย เรื่อง การเข้ารับการฝึกงานตามสภาพจริงภาคสนาม และการนำเสนอผลงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
66 24 ส.ค. 2560  แจ้ง อ.พระพุทธบาท เรื่องการประเมินผลงานดำเนินงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
67 24 ส.ค. 2560  ด่วนที่สุด ยกเว้น อ.เมือง เสาไห้ และหนองแค ขอเชิญร่วมเงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
68 24 ส.ค. 2560  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงขอต่างประเทศฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
69 24 ส.ค. 2560  การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 24 ส.ค. 2560  แจ้ง กสน.อ.มวกเหล็ก เรื่องการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม  กลุ่มอำนวยการ      รับ