1 04 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง อ.ดอนพุด เรื่องการประเมินฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 04 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง อ.หนองแซง เรื่องการประเมินฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 04 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง อ.หนองแค เรื่องการประเมินฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 04 ต.ค. 2560   ด่วนที่สุด แจ้ง อ.เสาไห้ เรื่องการประเมินฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
5 04 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง อ.เมืองสระบุรี เรื่องการประเมินฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
6 04 ต.ค. 2560   ด่วนที่สุด แจ้ง อ.มวกเหล็ก เรื่องการประเมินฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 04 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง อ.แก่งคอย เรื่องการประเมินฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
8 04 ต.ค. 2560  การทำสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
9 04 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่)ประจำปี พ.ศ.2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 04 ต.ค. 2560  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 2  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 02 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 02 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.หนองแซง ส่งตัวพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 02 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.เสาไห้ ส่งตัวพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 02 ต.ค. 2560   ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.ดอนพุด ส่งตัวพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 02 ต.ค. 2560   ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.เมืองสระบุรี ส่งตัวพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 02 ต.ค. 2560   ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.พระพุทธบาท การพิจารณาสับเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานพนักงานราชการภายในจังหวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 02 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.หนอเมืองสระบุรี การพิจารณาสับเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานพนักงานราชการภายในจังหวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 02 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.หนองแค การพิจารณาสับเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานพนักงานราชการภายในจังหวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 02 ต.ค. 2560   ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.หนองแซง การพิจารณาสับเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานพนักงานราชการภายในจังหวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 02 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.แก่งคอย การพิจารณาสับเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานพนักงานราชการภายในจังหวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 02 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.แก่งคอย ส่งตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัคร กศน.มาปฏิบัติงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 29 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด แจ้งอำเภอเมือง เรื่องการอยู่เวรยามฯประจำเดือน ตุลาคม 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 27 ก.ย. 2560  ผลการพิจารณาสับเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานพนักงานราชการภายในจังหวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 27 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 27 ก.ย. 2560  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปีฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 27 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด เชิญชวนประดับธงชาติไทย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 27 ก.ย. 2560  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบการสอบแบบ E-Exam ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 26 ก.ย. 2560  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 26 ก.ย. 2560  กำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 26 ก.ย. 2560  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 26 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด โครงการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
32 26 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริาการห้องสมุดประชาชน 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
33 26 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
34 20 ก.ย. 2560  แจ้ง กศน.อ.เมืองสระบุรี ,เฉลิมพระเกียรติ,และหนองโดน เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรตรวจกระดาษคำตอบวัดผ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
35 20 ก.ย. 2560  การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 60  กลุ่มอำนวยการ      รับ
36 20 ก.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี งบประมาณ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
37 20 ก.ย. 2560  มอบหนังสือบริจารตามโครงการ Book Voyage ประจำปี 2559-2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
38 19 ก.ย. 2560   ประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล(e-Statement)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
39 19 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด แจ้งอ.หนองแคเรื่องการของบประมาณงบเงินอุดหนุน รายหัวขั้น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
40 18 ก.ย. 2560  การส่งเสริมให้ปี 2561 เป็น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
41 18 ก.ย. 2560  โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการและการแสดง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
42 18 ก.ย. 2560  แนวนโยบายในการขับเคลื่อนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
43 18 ก.ย. 2560  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน. จากการประชุมผู้บริหารฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
44 16 ก.ย. 2560  ด่วน การขอกันเงินงบประมาณ งบอุดหนุน คาจัดการเรียนการสอน ปี พ.ศ. 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
45 15 ก.ย. 2560  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
46 15 ก.ย. 2560  ขอส่งประกาศการเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินข้าราชการฯครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
47 14 ก.ย. 2560  แนวปฏิบัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทาน ให้รัฐบาลและประชาชนยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 14 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด การนิทเศติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 14 ก.ย. 2560  แจ้งการปิดระบบ E-Budget        รับ
50 11 ก.ย. 2560  ขอส่งคำสั่งมอบอำนาจ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
51 11 ก.ย. 2560  การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
52 11 ก.ย. 2560  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมบุุคลากรทางการลูกเสือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
53 11 ก.ย. 2560  การรับต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียนรายวิชาเลือกเสรีฯ 1/1290  กลุ่มอำนวยการ      รับ
54 11 ก.ย. 2560  วาระการประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 วันที่ 13 ก.ย.2560        รับ
55 08 ก.ย. 2560  ขอเชิญประชุมประจำเดือนกันยายน วันพุธที่ 13 กันยายน 60 เวลา 9.00 น.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
56 07 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด การทำสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
57 07 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด เรื่องการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
58 07 ก.ย. 2560   ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.หนองแค เรื่องขอเชิญร่วมพิธีฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
59 07 ก.ย. 2560   ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.เสาไห้ เรื่องขอเชิญร่วมพิธีฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
60 07 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.เมือง เฉลิมฯ,บ้านหมอ,แก่งคอย,วังม่วง,วิหารแดง,เสาไห้ เรื่องขอเชิญร่วมพิธีฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
61 07 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.เสาไห้ และ หนองแค เรื่องขอเชิญร่วมพิธีฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
62 06 ก.ย. 2560   ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.หนองแค เรื่องขอความอนุเคราะห์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
63 06 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.วังม่วง เรื่องขอความอนุเคราะห์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
64 06 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.วิหารแดง เรื่องขอความอนุเคราะห์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
65 06 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.หนองแซง เรื่องขอความอนุเคราะห์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
66 06 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด การจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
67 06 ก.ย. 2560  แจ้ง อ.เสาไห้ เรื่อง โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดสระบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
68 06 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง วิหารแดง,หนองแค,หนองแซง,และวังม่วง เรื่องขอความอนุเคราะห์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
69 01 ก.ย. 2560  การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 ( 1 ตค.6  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 01 ก.ย. 2560  บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ